what going on?

Pokémon 10x52

Smells Like Team Spirit!

Pokémon 10×52
Oct. 25, 2007

Pokémon season 10